Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Behandelingsvoorwaarden

Salon 1.45 houdt zich aan de algemene behandelingsvoorwaarden voor de kappersbranche: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen in kapsalons van leden van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), onverminderd eigen voorwaarden van de betrokken kapper.

a. De kapper (M/V):
kapper-ondernemers, die lid zijn van de ANKO.
b. De klant (M/V):
de persoon, die de kapper opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven.
c. De Commissie Geschillenbemiddeling:
de speciaal voor de uitvoering van de voorwaarden door de ANKO aangewezen groep van drie personen, waaronder
een deskundige als hieronder bedoeld en een jurist. De leden van de Commissie Geschillenbemiddeling zomede de
daarbij behorende secretariaatsmedewerkers, zijn onderworpen aan de Erecode Geschillenbemiddeling
Kappersbranche. Het secretariaat van de Commissie Geschillenbemiddeling is ten kantore van de ANKO gevestigd en
staat onder leiding van de directeur van de ANKO.
d. Deskundigen (M/V):
speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke deskundigheid op het terrein van
haarbehandelingen.
e. Haarbehandeling:
Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen
van haar van derden.

Artikel 1
Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken
gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de kapper overeengekomen is.

Artikel 2
De kapper verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

Artikel 3
De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandelingen worden
door de kapper duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst.

Artikel 4
1. De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid.
Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
2. De kapper mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede
lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen
beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te
geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-
produkten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5
Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een
klacht indienen bij de kapper.

Artikel 6
De klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de kapper. Bij kleurbehandelingen en
daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een permanentbehandeling geldt een termijn van 3
weken.

Artikel 7
De kapper maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 8
Indien de klant zich niet met het standpunt van de kapper kan verenigen, kan hij zijn bezwaar schriftelijk dan wel telefonisch
voorleggen aan de Commissie Geschillenbemiddeling. De tijd tussen de telefonische melding en retourzending van het
klachtenformulier mag maximaal 5 dagen bedragen.

Artikel 9
Een klacht kan bij de Commissie Geschillenbemiddeling worden ingediend uiterlijk binnen de termijn van één week nadat de
kapper zijn standpunt aan de klant kenbaar gemaakt heeft. Indien de kapper niet reageert op de melding van een klacht wordt
de mogelijkheid tot het indienen van een klacht door een klant bij de Commissie Geschillenbemiddeling beperkt tot 10 dagen na
het kenbaar maken van de klacht aan de kapper.

Artikel 10
Een klacht wordt bij de Commissie Geschillenbemiddeling aanhangig gemaakt door gebruikmaking van het
modelklachtenformulier. Het modelklachtenformulier is verkrijgbaar bij de kapper en de ANKO.

Artikel 11
Met het volledig ingevulde en ondertekende klachtenformulier moet tegelijk een bedrag van € 10,– hetzij per cheque, hetzij
contant, worden bijgevoegd.

Artikel 12
Het bedrag als bedoeld in artikel 11 wordt aan de klant terugbetaald, indien de klacht naar het oordeel van de Commissie
Geschillenbemiddeling gegrond wordt geacht.

Artikel 13
Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:
1. de klacht niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn is ontvangen;
2. niet het modelklachtenformulier is gebruikt;
3. dit niet volledig is ingevuld en ondertekend;
4. niet de betaling als genoemd in artikel 11 is bijgevoegd;
5. deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 22;
6. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht;
7. de klant door derden een herstelbehandeling heeft laten uitvoeren
Ten aanzien van het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel wordt een klacht alleen dan niet in behandeling genomen, indien en
voor zover een inhoudelijke beoordeling van de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling niet meer
mogelijk is.

Artikel 14
Direct na ontvangst van de klacht, zendt de Commissie Geschillenbemiddeling een kopie daarvan voor commentaar aan de
kapper.

Artikel 15
De kapper kan hierop uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van het bericht als bedoeld in artikel 14, schriftelijk bij de
Commissie Geschillenbemiddeling reageren.

Artikel 16
Direct na binnenkomst van de schriftelijke stukken als bedoeld in de artikelen 10 en 15, casu quo na het verstrijken van de in
artikel 15 genoemde termijn, beoordeelt de Commissie Geschillenbemiddeling of de klacht schriftelijk afgedaan kan worden, dan
wel dat de deskundige de klant op wie de klacht betrekking heeft, persoonlijk In ogenschouw dient te nemen. In dat geval
beoordeelt de deskundige binnen één week het resultaat van de haarbehandeling in een door hem aan te wijzen neutrale plaats.

Artikel 17
Zowel de kapper als de klant hebben éénmaal de mogelijkheid om binnen 2 werkdagen na datum poststempel van de
mededeling wie als deskundige optreedt, de voorkeur uit te spreken voor een andere deskundige.

Artikel 18
De hiervoor bedoelde deskundige brengt uiterlijk binnen 2 werkdagen zijn oordeel uit over de klacht door middel van een
schriftelijk rapport aan de Commissie Geschillenbemiddeling. Direct hierop bepaalt de Commissie Geschillenbemiddeling haar
standpunt.

Artikel 19
De Commissie Geschillenbemiddeling zal binnen twee weken nadat zij haar standpunt heeft bepaald, zowel aan de klant als aan
de kapper, haar beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar maken.

Artikel 20
De secretaris van de commissie geschillenbemiddeling zal 14 dagen na het verzenden van de brief aan de kapper en
consument met daarin verwoord de beslissing, contact met beide partijen opnemen, teneinde te informeren of de klacht naar
tevredenheid is afgehandeld/opgelost.

Artikel 21
1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal de kapper een bindend advies worden gegeven hoe te
handelen.
2. Dit bindend advies kan strekken tot:
– het kosteloos overdoen van de behandeling;
– het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;
– het retourneren van de behandelingsprijs.
Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en) dient/dienen te geschieden.

Artikel 22
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam,
kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere
wettelijke bepalingen.

Artikel 23
1. Indien de klant dan wel de kapper van mening is, dat in de procedure fouten zijn begaan, staat hem de mogelijkheid
van beroep open bij het hoofdbestuur van de ANKO.
2. Deze beroepsmogelijkheid staat open gedurende een maand na de dag waarop de Commissie Geschillenbemiddeling
haar uitspraak aan betrokkene heeft verzonden.

De ANKO-behandelingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.